Maatjeslezen
Ontdekkend leren
Jong en oud, samen!
Ondernemerschap
Pauze!
Spelenderwijs, óók in de bovenbouw!
Met de school de wereld in
Appels oogsten
Hoofd, hart én handen

Medenzeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat op de Kromme Akkers uit twee leerkrachten en ouders. Zij hebben een controlerende én adviserende rol naar de directie. In de Wet Medezeggenschap (WMS) staan de rechten van een MR verankerd. 

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
- verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
- het Schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
- het schoolreglement;
- beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
- beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;
- de taakverdeling binnen de schoolleiding;
- het vakantierooster;
- nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals:
- de samenstelling van de formatie;
- taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team.

De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals:
- verandering van grondstelling van de school;
- vaststelling van de schoolgids;
- vaststelling van de onderwijstijd; 


Vergaderingen zijn openbaar. De voorzitter is ouderlid Hennie Stienstra, bereikbaar via hennie_niewijk@hotmail.com. Op de website publiceren we de vastgestelde notulen.

Notulen MR

Notulen 24 mei 2022, klik hier

Notulen 7 juli 2022, klik hier

Notulen 6 september 2022, klik hier